О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на ПИ: пл.№ 87, за който е образуван УПИ I-87, кв. 25, с. Бряст, общ. Димитровград.

РД-06-1745-06.11.2023г.

Файлове: