О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на кадастралния план на ПИ: пл.№ 302, за който е образуван УПИ VI-302, кв. 35, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-1743-06.11.2023г.

Файлове: