О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект в ПИ 21052.1006.39, УПИ IV, кв. 199, кв. „Марийно”, гр. Димитровград.

РД-06-1989 от 19.12.2023г. 

РД-06-1989 от 19.12.2023г. чертеж

Файлове: