О Б Я В Л Е Н И Е от 14.08.2018 г.

   192  Актуално

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е  от 14.08.2018год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

 

       Днес 14.08.2018 год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1020#3/16.07.2018 год.  заповед № РД-06-659/27.04.2018год. на Кмета на община Димитровград   ведно със заверено копие от графичната част от проект на ПУП План за застрояване на части от общински и държавни поземлени имоти, разположени в земеделски и горски територии с идентификатори 21052.352.28; 21052.352.29; 21052.352.30; 21052.352.33; 21052.352.34; 21052.352.102; 21052.352.104 и 21052.352.106, местност „Белия бряг” по кадастралната карта на Димитровград, попадащи в  находище” Юрт дере” с предоставена концесия с решение №446/2014г.на  МС на „Калцит” ЕООД –Димитровград.

        Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

       При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, че предоставеният на концесия  поземлен имот  с  идентификатор 21052.350.50 местност „Белия бряг” по кадастрална карта на гр. Димитровград не е получил писмото с  приложенията  към него.

Пратката не  е потърсена от получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 006ZLF W.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок  от днес 14.08.2018 год. заинтересованите лица могат да обжалват настоящата заповед съгласно  чл. 215 ал. 1 от ЗУТ.

Заверени копия от заповедта и проекта може да се получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Срокът по съобщаване изтича на 28.08.2018г.

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

свали като .pdf