О Б Я В Л Е Н И Е № 99 / 12.03.2019год.

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 99 / 12.03.2019год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 12.03.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-298#1/6.2.2020год. обявление на основание чл.128,ал.3 във връзка с чл. 131,ал.2 т.4 от ЗУТ, на  заинтересовани страни за открита процедура по заявлeние с регистрационен индекс УТКР-30-298/04.02.2020год. от Пенка Проданова Добрева за одобряване на Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ  с идентификанор 21052.1018.390, кв. 504, „Габера” гр.  Димитровград .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собствениците на имоти  не са получили писмото с обявление  и  приложенията  към него както следва:

-собственик на ПИ  с идентификанор 21052.1018.600, кв. 504, „Габера” гр.  Димитровград не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 007Х6А В.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 /четиринадесет / дневен срок от днес 12.03.2020год., заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 26.03.2020г.