О Б Я В Л Е Н И Е № 263/29.11.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 263/29.11.2021год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

 

Днес 29.11.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2547#3/29.10.2021год. заверено копие от заповед № РД-06-1617/27.10.2021год. на Кмета на община Димитровград ведно с  Проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-674  в кв. 53 по плана на с Горски извор  ведно със скица- проект № 1710/26.10.2021год. .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Руска Михова Генова - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„ в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик/ наследник / на имот УПИ VІ-677 и УПИ VІІ-677 в кв. 53 по плана на  с. Ябълково, .не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 0090FL 0.

- собственик/ наследник / на имот УПИ VІ-677 и УПИ VІІ-677 в кв. 53 по плана на  с. Ябълково, .не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 0090FX C.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 29.11.2021г., заинтерисованите лица        могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68265; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1617/27.10.2021год. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 13.12.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

Отдел „УТКР”  при Община Димитровград