О Б Я В Л Е Н И Е № 245/02.08.2019год.

   114  Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е № 245/02.08.2019год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 02.08.2019год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1610#1/4.7.2019год. обявление  ведно със заверено копие от графичната част от одобряване  проект  за изменение на  Подробен устройствен план-план за регулация на общински урегулиран поземлен имот УПИ І, отреден „За КЖС ,търговия,общежитие за работещи и гаражи, обществено хранене, услуги, финансови и делови дейности и музей” в кв.8 по  плана на Димитровград, с идентификатор 21052.1016.59 по кадастралната карта ведно с Проект за изменение на ПУП –План за улична регулация при о.т.1631-376-375-374-373-372, като се създава нов кв. 612 и се урегулира нов общински имоти  УПИ ІІ, УПИ V, УПИ ІІІ  със запазено отреждане.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка  - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик на имот - сграда със смесено предназначение  с идентификатор 21052.1016.59.39  по кадастрална карта на гр.Димитровград-с адрес ул. „Патриарх Евтимий”№2   не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007K30 L.

- собственик на имот - сграда със смесено предназначение с идентификатор 21052.1016.59.39  по кадастрална карта на гр.Димитровград-с адрес ул. Патриарх Евтимий”№2   не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400007K32 N.

- съсобственици на жилищна сграда –многофамилна на 8 етажа  с идентификатор 21052.1016.59.2 с адрес ул. „ Софроний Врачански „ № 1  не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400007DB3 P.

- собственик на поземлен имот с идентификатор 21052.1016.419  по кадастрална карта на гр.Димитровград-с адрес ул. „Патриарх Евтимий”№4 не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007DB1 N.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 24.06.2019год. заинтерисованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 16.08.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при  Община Димитровград  

свали като .pdf