О Б Я В Л Е Н И Е № 229/04.9.2020 год.

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 04.9.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1899#1/4.8.2020год. обявление ведно със заверено копие от графичната част от Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване на УПИ ХХІІІ -254 кв. 19  с. Горски извор.

Проект предвижда ново застрояване  за „ Нискоетажно жилищно застрояване  и склад ., с  ограничителна линия на застрояване  мин. 3 м.  с показатели :  Е- до 3 ет. и Н до 10м., Пл. застр.-до 60% , П озел.-до 40%, Кинт 1,2, начин на застроява – свързано в два имота. С УПИ ХХІІ-253.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик/ наследник /  на имот УПИ ХХІІ-253 в кв. 19 по плана на                     с. Горски извор, .не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 00863 U 2.

- - собственик на имот УПИ VІІІ-89 в кв. 13 по плана на с. Крум .не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 008645 Е .

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 01.9.2020год. заинтерисованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 18.9.2020 г.

 

 

 

Отдел „УТКР” при  Община Димитровград