О Б Я В Л Е Н И Е № 187/16.08.2021 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 187/16.08.2021год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 16.08.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1700#3/15.7.2021год. заверено копие от на заповед № РД-06-1051/14.07.2021год.  на Кмета на община Димитровград ведно със скица – проект към нея с която е одобрен Проект  за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ Х-497  в кв. 31 по плана на с Ябълково.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Руска Михова Генова - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик/ наследник / на имот УПИ ІХ-498 в кв. 31 по плана на  с. Ябълково, .не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 008PQJ X.

- собственик/ наследник / на имот УПИ ХІХ-500 в кв. 31 по плана на  с. Ябълково, .не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 008PJ0 7.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 16.08.2021г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1051/14.07.2021год. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 01.09.2021г.

 

 

Отдел „УТКР” при  Община Димитровград