О Б Я В Л Е Н И Е № 174/30.07.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 174/30.07.2021год.

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

 

Днес 30.07.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1498#3/30.6.2021год. заповед № РД-06-936/28.06.2021год. на Кмета на Община Димитровград  за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ Х-29 в кв. 6 по плана  на с.Длъгнево и комбинирана скица– проект  1025/25.06.2021г, при което след допълване на кадастралната основа вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници и се урегулира нов имот УПИ Х-29 със запазено отреждане за нискоетажно жилищно застрояване .

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Руска Михова Генова - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик /наследник/ на УПИ VІІІ-27 в кв. 6 по плана на с. Длъгнево  не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 008 TZ8 Z

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14/ четиринадесет / дневен срок от днес 12.08.2021год. заинтересованите лица могат да получат зап. № РД-06-936/28.06.2021год.и се запознаят с преписката която  е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината.

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 12.08.2021г.

.

 

 

 

 

 

 

 

отдел „УТКР” при  Община Димитровград