О Б Я В Л Е Н И Е № 172/10.06.2019год.

   61  Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е № 172/10.06.2019год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 10.06.2019год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1065#1/09.5.2019год. обявление  ведно със заверено копие от графичната част от  Проект за изменение на  Подробен устройствен план ПУР и ПР /делба / на УПИ ХVІІІ-85 кв. 52  по плана на гр.Димитровград  с идентификатор   21052.1017.85 по кадастрална карта , с който е разделен  и са  урегулирани нови общински имоти :         -УПИ ХХ с проектен идентификатор 21052.1017.558 и  отреждане „За трафопост”,

-УПИ ХVІІІ за имот с идентификатор 21052.1017.85, с отреждане „За жилищно строителство, административни и търговски дейности” прилежащ към съществуващи сгради с идентификатори: 21052.1017.85.6;21052.1017.85.12; 21052.1017.85.11; 21052.1017.85.9;  21052.1017.85.13 и 21052.1017.85.3

-УПИ ХІХ с проектен идентификатор 21052.1017.559 и  отреждане „За жилищно строителство, административни и търговски дейности” като е предвидено и изменение на уличната регулация при осови точки с №№ 99-5099-5100-100, при което след геодезическо заснемане, проектното решение е съобразено с реализиран подземен паркинг към сграда с идентификатор 21052.1017.85.12 .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка  - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик на имоти самостоятелни обекти-апартаменти в сграда с идентификатор 21052.1018.12 по кадастрална карта на гр.Димитровград-с адрес ул. Любен Каравелов №22   не е получено  преместен на друг адрес, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G5R A.

-собственици на имоти с идентификатор 21052.1017.85.9, 21052.1017.9.1  21052.1017.85.2.  21052.1017.85.3 и 21052.1017.85.4  по кадастрална карта на гр.Димитровград-с адрес ул. „Добри Чинтулов” №2 не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G5N 6.

собственик на имот с идентификатор 21052.1017.85.11.8 по кадастрална карта на гр.Димитровград-с адрес ул. „Добри Чинтулов” №10-Б-8 не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4S A.

-собственици на имоти представляващи  самостоятелни обекти – апартаменти в сграда с идентификатор 21052.1017.85.12 на адрес ул. „Любен Каравелов „ № 22 с идентификатори:

21052.1017.85.12.1 на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-1  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4O 6.

21052.1017.85.12.4, на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-А-2  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4K 2.

21052.1017.85.12.7, на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-1  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4Е W.

21052.1017.85.12.20, на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-А-2  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4R 9

21052.1017.85.12.23, на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-Б-3  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4N 5.

21052.1017.85.12.37, на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-Б-2  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4C U.

21052.1017.85.12.39 на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-eт.5  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G4A S.

21052.1017.85.12.41 на адрес ул.„Любен Каравелов„ № 22-eт.5  не е получено от получателя – непотърсено, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007G46 O.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 24.06.2019год. заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 24.06.2019 г.

 

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при  Община Димитровград 

 

 

свали като .pdf