О Б Я В Л Е Н И Е № 139/10.06.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 139/10.06.2021год.

 

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

 

Днес 10.06.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1498#1/13.5.2021год.обявление  от  Проект за изменение на ПУП- План за регулация  на УПИ Х-29 кв. 6 по плана на с. Длъгнево .ведно с графичната част .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Руска Михова Генова - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик /наследник/ на УПИ VІІІ-27 кв. 6 по плана на с.Длъгнево   не е получено от получателя - непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 008 SUS D.

- собственик /наследник/ на УПИ ІІ-30 кв.6 по плана на с Длъгнево е получено от получателя - непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 008 SUS B.

 

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14/ четиринадесет / дневен срок от днес 07.04.2021год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация. Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината.

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 24.06.2021г.

.

 

 

отдел „УТКР” при  Община Димитровград