О Б Я В Л Е Н И Е

   145  Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е  

 

 

Община Димитровград на основание чл. 128 ал. 1  от Закона за устройство на територията съобщава , че със заявление регистрационен индекс: УТКР-08-2759/21.11.2018г. от Агенция „Пътна инфраструктура” е внесен за процедиране изработения  проект  за изменение на Подробния устройствен план –Парцеларен план, при спазване изискванията  на чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ и създаване условия за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на ново трасе на кръгово кръстовище при км 285+809 на Път 1-5 „Димитровград- Хасково” в землището на с.Крепост ЕКАТТЕ 39668, Община Димитровград.

Проекта е изработен на основание на Договор за проектиране с Агенция „Пътна инфраструктура” при спазване на общите правила на ЗУТ , Наредба  №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Закона за пътищата, Наредба №7/2003г. за устройство на отделните територии,  и др.

С проектното решение се предвижда трайно засегнати  общински  имоти с номера 0.368; 1.149; 0.401 за новото трасе на кръгово кръстовище при км 285+809 на Път 1-5 „Димитровград- Хасково” в землището на с.Крепост ЕКАТТЕ 39668, Община Димитровград с обща площ 4.310 дка

Проекта е на разположение в общинската администрация,стая 76 на седми етаж в сградата на Община Димитровград.

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите могат да се запознаят с проекта като при необходимост могат да направят писмени искания и възражения до общинската администрация.

 

 

                                                                                                     О Т    О Б Щ И Н А Т А

свали като .pdf