Изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IIза производствено складова база, кв. 79, ПИ 21052.1003.969 и УПИ IIIза производствено складова база кв. 79, ПИ 21052.1003.970, гр. Димитровг

РД-06-1950 от 20.12.2021г. 

Файлове: