Информация за обществените превози през 2022г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

На основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, предоставяме следната информация:

1.Проведени обществени поръчки - няма

2.Сключени договори за обществен превоз на пътници - няма

3.Размер на компенсации и субсидии за 2022:

Файлове: