ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №РД-28-515/16.11.2023 Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66 ОТ ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Докладна записка №РД-28-515/16.11.2023 г. (с приложения 1, 2, 3 и 4) на Кмета на Община Димитровград до Общински съвет Димитровград за приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2024 година.