Да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ IVза производствени, складови и сервизни дейности, кв. 215, ПИ 21052.1010.169, гр. Димитровград.

РД-06-1020-23.06.2023г.

Файлове: