Да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, изменение на план за регулация и план-схема за електрификация за УПИ XVI-218, кв. 22, с. Добрич, общ. Димитровград.

РД-06-1129 от 05.08.2022г.

РД-06-1129 от 05.08.2022г.-чертеж

Файлове: