Да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XIII, кв. 2, ПИ 21052.1019.346 и УПИ IX, кв. 2, ПИ 21052.1019.11, кв. „Изток 2”, гр. Димитровград.

РД-06-801-22.05.2023г.

Файлове: