Да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 21052.1018.930 и 21052.1018.931, кв. 501, м. „Габера”, гр. Димитровград.

Файлове: