Да се изработи проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот 21052.1018.246, кв. 520, м. „Габера”, гр. Димитровград.

РД-06-1018-23.06.2023г.

Файлове: