Да се изработи проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за застрояване и план-схема за електрификация на УПИ VII77 и УПИ X78, кв. 7, с. Добрич, общ. Димитровград.

РД-06-1401 от 28.09.2022г.

Файлове: