Да се изработи проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1012.202, гр. Димитровград.

РД-06-881-05.06.2023г.

Файлове: