Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ Iза училище, кв. 9А, с. Великан, общ. Димитровград.

РД-06-1389 от 28.09.2022г.

Файлове: