Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI235, кв. 21, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-470-26.03.2024г.

Файлове: