Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIза производствени и складови дейности, кв. 28, ПИ 21052.1017.225, гр. Димитровград.

РД-06-110-20.01.2023г.

Файлове: