Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII278 и УПИ VII277, кв. 33, с. Крум, общ. Димитровград.

РД-06-471-26.03.2024г.

Файлове: