Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ II, кв. 62, ПИ 21052.1003.464, кв. „Черноконево”, гр. Димитровград.

РД-06-1810 от 21.11.2023г.

Файлове: