Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на улица с осови точки 1216, 1230, 1231а и УПИ IXза общ. обслужване и търговска дейност, кв. 184, ПИ 21052.1015.2382, гр. Димитровград и специализирани план-схеми за изме

РД-06-665 от 16.05.22г.

Файлове: