Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Vза производствени и складови дейности, кв. 26, ПИ 21052.1006.6544 и УПИ IIIза цех за пластмасови изделия, кв. 26, ПИ 21052.1006.89, гр. Димитровград.

РД-06-1753-28.11.2022г.

Файлове: