Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на обект „Жилищна сграда” - увеличаване на мощност” в ПИ 21052.1014.555, УПИ XI, кв. 131, гр. Димитровград.

РД-06-157-02.02.2024г.

Файлове: