Да се изработи Компл. проект за инвестиц. инициатива за обект „Външно електрозахр. на обект „Търговска сграда с магазини и открит паркинг” – „Новотехпром” ЕООД” в ПИ 21052.1016.488, УПИ IVза обществено обслужване, кв. 6, гр. Димитровград.

РД-06-70-12.01.2023г.

Файлове: