Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на обект „Сгради”” в поземлени имоти с идентификатори 21052.1012.121, УПИ XVIII и 21052.1012.125, УПИ XXII, кв. 152, гр. Димитровград.

РД-06-658-07.05.2024 

Файлове: