Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Външно електрозахранване на навес” в УПИ I-835, кв. 83, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-1748-25.11.2022г.

Файлове: