Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Производствена сграда за приготвяне и съхранение на фураж” в УПИ XIза производствени и складови дейности, кв. 52, с. Черногорово, общ. Димитровград.

РД-06-155-02.02.2024г.

Файлове: