Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН за присъединяване на Фотоволтаична централа” в УПИ III339, кв. 19, с. Крум, общ. Димитровград”.

РД-06-642 от 09.05.2022г.

Файлове: