Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН-външна връзка на фотоволтаична електроцентрала към техническата инфраструктура" в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.64, УПИ XXXІІ в кв. 22А по ПУП-ПРЗ на кв."Ма

РД-06-1737 от 03.11.2023г.

Файлове: