Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура” в УПИ I33, кв. 11, с. Голямо Асеново, общ. Димитровград

РД-06-1403 от 14.09.2023г.

Файлове: