Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура” в ПИ 21052.340.48, УПИ IXза производствени и складови нужди, кв. 700, гр. Димитровград.

РД-06-486-26.03.2024г.

Файлове: