Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия НН - външна връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура” в ПИ: 21052.1012.27, УПИ X За производствени и обществени дейности, кв. 152, гр. Димитровград.

РД-06-1017-23.06.2023г.

Файлове: