Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 1.5 MWp, трафопост и външна кабелна линия 20 KV” в поземлен имот с идентификатор 39668.65.37, м. „Гермите”, землище с. Крепост

РД-06-682 от 17.05.22г.

Файлове: