Да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Фотоволтаична централа и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа” в УПИ II-57, кв. 20, с. Светлина, общ. Димитровград.

РД-06-109-20.01.2023г.

Файлове: