Да се иработи проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV515, кв. 39, с. Горски извор, общ. Димитровград.

РД-06-643 от 09.05.2022г.

Файлове: