Д О Б Р Я В А М: Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 39668.142.14 и 39668.142.17, м. „Кара дере”, землище с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-1754-28.11.2022г.

РД-06-1754-28.11.2022г.-чертеж

Файлове: