Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 185 / 13.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 185 / 13.07.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 13.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1953/07.06.2023 г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ Iза предимно производствени дейности, кв. 11А,…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 184 / 13.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 184 / 13.07.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 13.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1591/04.05.2023 г. за съобщаване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация, план за застрояване и план-схема за електрификация на…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 183 / 13.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 183 / 13.07.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 13.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-1837/29.05.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-880/05.06.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на кадастралния план…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 182 / 13.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 182 / 13.07.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 13.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-431/07.02.2023г. за съобщаване на Заповед № РД-06-744/15.05.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на поземлен…

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРОУЧВА ИНТЕРЕСА НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО ЗА НОВАТА ПРОГРАМА

Съобщение за жителите от всички населени места в община Димитровград, които се отопляват на уреди използващи за гориво дърва и/или въглища. Община Димитровград е потенциален кандидат по новата Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. в мярката за подобряване чистота на въздуха чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 175/06.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 175/06.07.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 06.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по съобщаване на издадена от Главен архитект на Община Димитровград, виза за проектиране на пристройки към сгради с идентификатори 21052.1016.59.7 и 21052.1016.59.8 по КККР на град Димитровград.  Съгласно чл. §…