Актуално

ЗАПОВЕД РД-06-532

З А П О В Е Д            № РД-06 -532......... Димитровград .24.03.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-914/17.03.2015г. от Марчо Жеков Жеков,съсобственик  по нот.акт №74/2009г. на поземлен имот № 503005,местност „Жека кория” по КВС за землище с.Светлина, с искане за  допущане изработване на…

обявление №169

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 169/18.03.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 18.03.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#1/23.02.2015г. Проект                      за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IX-6445 и УПИ X-6445, представляващи имоти с идентификатори 21052.1015.2233 и 21052.1015.2234 по Кадастрална карта…

заповед № РД-06-419

З А П О В Е Д         № РД-06 -419.........   Димитровград ..16.03.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-802/10.03.2015г. от „Марса” АД Хасково, собственик  на  поземлени имоти №№ 531058, 531021, 531060, 531054 в местност „ДК Крепост” по картата на възстановената собственост за землището на с.Крепост  ,с…

заповед № РД-06-418

З А П О В Е Д               № РД-06-418..........   Димитровград ..16.03.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-841/12.03.2015г. от Милко Иванов Димитров,собственик по нот.актове №136/2001г. и №34/2009г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ ХІVа-553 и УПИ ІХ-553  в кв.54 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед…

заповед №РД-06-366

З А П О В Е Д               № РД-06-366 .......... Димитровград ...12.03..2015г.       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-807/10.03.2015г. от Марийка Запрянова Петрова,собственик  по нот.акт №18/2002г. на търговски обект с идентификатор 21052.1015.287.4 с отстъпено право на строеж ,намиращ се в…

заповед РД-06-357 / 11.03.2015.

З А П О В Е Д           № РД-06-357.......... Димитровград ..11.03.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТ-14-108#1/08.01.2015г. от „Катека Транс” ЕООД гр.Стара Загора, собственик  по нот.акт 54/2013г. на поземлен имот с идентификатор 21052.1012.22 по кадастралната карта на Димитровград ,включен в обхвата…

заповед №РД-06-275

З А П О В Е Д          № РД-06-275.......... Димитровград -17.02.2015г.        В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-589/16.02.2015г. от Теодора Стоянова-директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград,собственик по АОС с рег.№172/2006г. и №171/2006г. на съседни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ и УПИ ІІІ  в…

заповед №РД-06-238

З А П О В Е Д          № РД-06-238......... Димитровград ..16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-518/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение…

заповед №РД-06-237

З А П О В Е Д           № РД-06-237.........   Димитровград /16.02.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-520/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение на…