Актуално

заповед РД-06-1663

З А П О В Е Д   № РД-06-1663   Димитровград .30..09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3821/28.09.2015г. от Никола Петков Колев,наследник на Колю Петков Колев,записан като собственик в разписен лист на имот пл.№ 224 към неприключена преписка от 1990г. за допълване на кадастрален план на с.Бряст…

заповед №РД-06-1662

З А П О В Е Д   № РД-06-1662   Димитровград .30.09.2015г.     В Община Димитровград е  постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3852/29.09.2015г. от ЕТ „Петър Ганев и син” от гр.Първомай ,наемател по договор с Община Димитровград на общински имот №000599 ,местност „Дренака” по Картата на възстановената собственост за землище с.Бодрово…

запповед № РД-06-1659

З А П О В Е Д № РД-06-1659 Димитровград .30.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3830/29.09.2015г. от Паню Петков Желев,собственик по нот.акт №70/1990г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ VІ-173 в кв.16 по плана на с.Великан, одобрен със заповед №147/1981г., с искане за допущане    изработването на проект за…

ЗАПОВЕД №РД-06-1654

З А П О В Е Д   № РД-06-1654   Димитровград .29.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3813/28.09.2015г. от Калоян Димитров Николов,собственик по нот.акт №75/1994г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ІІ-5 в кв.2 по плана на с.Здравец, одобрен със заповеди №1760 и 1761/1951г. и 1250/2005г., с искане…

ЗАПОВЕД №РД-06-1654

З А П О В Е Д   № РД-06-1654   Димитровград .29.09.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3813/28.09.2015г. от Калоян Димитров Николов,собственик по нот.акт №75/1994г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ІІ-5 в кв.2 по плана на с.Здравец, одобрен със заповеди №1760 и 1761/1951г. и 1250/2005г., с искане…

заповед №РД-06-1621

З А П О В Е Д № РД-06- 1621 Димитровград .23.09.2015г.    В Община Димитровград е постъпило заявление рег.инд.УТКР-29-3733/23.09.2015г. от Павел Петров,управител на „Паоло” ЕООД Димитровград, ,собственик на  урегулиран поземлен имот УПИ V-51 , отреден „За склад за селскостопански инвентар” в кв.606 по ПУП ПРЗ на Димитровград, одобрен със…

заповед №РД-06-1618

З А П О В Е Д № РД-06-1618 Димитровград .17.09.2015г.       В Община Димитровград във връзка с  постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-30-3282/17.08.2015г. от Панчо Иванов Запрянов от Хасково  ,съсобственик по нот.акт №37/2014г. на поземлен имот № 135008,местност „До село” с н.т.п. „складов терен” по Картата на възстановената собственост за…

заповед №РД-06-1618

З А П О В Е Д   № РД-06-1618   Димитровград .17.09.2015г.     В Община Димитровград във връзка с  постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-30-3282/17.08.2015г. от Панчо Иванов Запрянов от Хасково  ,съсобственик по нот.акт №37/2014г. на поземлен имот № 135008,местност „До село” с н.т.п. „складов терен” по Картата на възстановената собственост…

заповед №РД-06-1618

З А П О В Е Д   № РД-06-1618   Димитровград .17.09.2015г.     В Община Димитровград във връзка с  постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-30-3282/17.08.2015г. от Панчо Иванов Запрянов от Хасково  ,съсобственик по нот.акт №37/2014г. на поземлен имот № 135008,местност „До село” с н.т.п. „складов терен” по Картата на възстановената собственост…

Временна организация на движението

З  А  П  О  В  Е  Д №РД-06-1591 Димитровград 15.09.2015 година          Във връзка с програма по повод европейска седмица на мобилността „Придвижвай се разумно”, кампания „Избери.Промени.Комбинирай”. З А Б Р А Н Я В А М          Временно обществено ползване на: Участък от ул. „Захари Зограф” обособяващ се между…