Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ №582

ОБЯВЛЕНИЕ  № 582/13.10.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                             Днес, 13.10.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3741#1/24.09.2015г. преписка за одобряване на Проект за изменение на  ПУП – План за регулация      на УПИ ІХ-906 в кв. 83 по плана на с.Ябълково, при…

Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Димитровград

Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Димитровград Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт…

ОБЯВЛЕНИЕ №580

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 580 / 09.10.2015год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 09.10.2015год. в Община Димитровград…

ЗАПОВЕД № РД-06-1712

З А П О В Е Д № РД-06-1712 Димитровград .08.10.2015г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3947/06.10.2015г. от Теодора Стоянова, директор дирекция ОССДСОМП при Община Димитровград ,собственик по АОС №115/2013г. на  урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-1019,отреден „За къща на изкуствата” в кв.163 по ПУП ПРЗ на…

ЗАПОВЕД №РД-06-1707

З А П О В Е Д   № РД-06-1707   Димитровград .07.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3922/05.10.2015г. от Иринка Петкова Пенева,съсобственик по нот.акт №181/1997г. на  урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-130 в кв.7 по плана на с.Крум, одобрен със заповед №360/1988г.,с искане  за допущане    изработването на…

заповед №РД-06-1697

З А П О В Е Д   № РД-06-1697   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3911/02.10.2015г. от Ваня Георгиева Христова ,едноличен собственик  на „Ивон БГ”, правоприемник по решение от 29.12.2014г. на „Деми”ЕООД, Димитровград, собственик на  поземлен имот  с идентификатор 21052.1015.486 по кадастралната карта ,представляващ…

ЗАПОВЕД №РД-06-1696

З А П О В Е Д   № РД-06-1696   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3908/02.10.2015г. от Васко Йорданов Василев ,собственик по нот.акт №102/1975г. на  частта от поземлен имот  пл.№ 404,попадащ в терен преотреден от терен „за детска градина” в терен „За индивидуално жилищно…

заповед №РД-06-1695

З А П О В Е Д   № РД-06-1695   Димитровград .06.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№ УТКР-29-3902/02.10.2015г. от Минка Колева Хадживълчева и Христо Бойчев Колев,наследник на Бойчо Колев Боев,съсобственици по нот.актове № 8/20 и №34/1994г.  на  поземлен имот  пл.№ 211,попадащ в терен преотреден от терен…

ОБЯВЛЕНИЕ №549

ОБЯВЛЕНИЕ  № 549/02.10.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 02.10.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#11/08.09.2015г. коригиран Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на новообразуван УПИ ХІІІ-6445 в кв. 189        по плана на Димитровград, при което линията на застрояване…

Съобщение във връзка със Закона за туризма и обнародваната в ДВ бр.65 от 28.08.2015г. Наредба за категория на местата за настаняване и заведенията за хранене

         Във връзка със Закон за туризма /ЗТ/  обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013г. и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, приета с…