Актуално

заповед №РД-06-1889

З А П О В Е Д № РД-06-1889 Димитровград .09.11.2015г.      В Община Димитровград е постъпило заявление рег.инд.УТКР-29-4392/05.11.2015г. от Делчо Нейчев Делчев,собственик на жилищна сграда и прилежащ УПИ ІV-1320  и Райна Димитрова Христозова,съсобственик на жилищна сграда в съседен общински УПИ ІІІ-1321 в кв.127 по плана на Димитровград,одобрен със…

Съобщение по чл.62а от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), в изпълнение на Решение №101/26.01.2012 г. на Общински съвет…

ЗАПОВЕД № РД-06-1865

З А П О В Е Д № РД-06-1865 Димитровград .03.11.2015г.       В Община Димитровград е постъпило заявление рег.инд.УТКР-29-3857/30.09.2015г. от Венелин Найденов Бушев,управител на „Бушев” ЕООД Димитровград ,собственик по нот.акт №133/2009г. на  сгради с идентификатори 21052.1012.23.2, 21052.1012.23.3, 21052.1012.23.4 по кадастралната карта на Димитровград ,намиращи се в общински имот…

ЗАПОВЕД № РД-06-1765

 З А П О В Е Д № РД-06-1765 Димитровград .19.10.2015г.    В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4136/16.10.2015г. от Недялко Койчев Радев,собственик по нот.акт №69/1987г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ІІ-481 в кв.1 по плана на с.Черногорово, одобрен със заповеди №2177/1990г. и №1441/2006г., с искане за допущане    изработването на…

ЗАПОВЕД № РД-06-1759

З А П О В Е Д № РД-06 -1759 Димитровград .16.10.2015г.      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4038/12.10.2015г. от ЕТ „Красимир Ников” Хасково, собственик  на  поземлен имот №076043 в местност „Бъска чука” по картата на възстановената собственост за землището на с.Крепост  ,с искане за допущане    изработването на…

Съобщение по чл.62а от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), в изпълнение на Решение №101/26.01.2012 г. на Общински съвет…

ЗАПОВЕД №РД-06-1748

З А П О В Е Д   № РД-06-1748   Димитровград .15.10.2015г.   В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4092/14.10.2015г. от Пламен Банев Тенев,Стефка Банева Велкова и Николай Стоянов Колев,съсобственици по нот.актове №27/2009г. и 94/2007г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХІV-191 в кв.48 по плана на с.Крепост, одобрен със…

заповед №РД-06-1725

З А П О В Е Д № РД-06-1725 Димитровград 13.10.2015г.       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4056/12.10.2015г. от „СТИМЕКС” ООД Хасково, собственик  на  поземлени имоти №№ 531067, 531072, 531057 в местност „ДК Крепост” по картата на възстановената собственост за землището на с.Крепост  ,с искане за допущане   …

заповед № РД-06-1724

З А П О В Е Д   № РД-06-1724   Димитровград .13.10.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3981/08.10.2015г. от Валентин Тодоров Вълчанов,собственик по нот.акт №31/2015г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХІV-544 в кв.73 по плана на с.Крепост, одобрен със заповед №2178/1990г., с искане за допущане    изработването…