Актуално

заповед №РД-06-2043

З А П О В Е Д   № РД-06-2043   Димитровград .02.12.2015г.     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4690/27.11.2015г. от Даню Маринов Данев,собственик по нот.актове №75/1975г. и 77/1997г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ VІІ-34 в кв.3 по плана на с.Каснаково, одобрен със заповед №1539/1993г. , с искане…

ОБЯВЛЕНИЕ №683

ОБЯВЛЕНИЕ  № 683/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                            Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3741#3/03.11.2015г. заповед         № РД-06-1854/30.10.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване допълването на кадастралната основа на имот пл. № 906 и изменението на Подробен устройствен план…

oбявление №682

ОБЯВЛЕНИЕ  № 682/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#1/02.11.2015г. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І, отреден „За жилищна зона с малка височина” в кв. 17 по плана на с.Крепост,…

oбявление №682

ОБЯВЛЕНИЕ  № 682/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 30.11.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4318#1/02.11.2015г. Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І, отреден „За жилищна зона с малка височина” в кв. 17 по плана на с.Крепост,…

обявление 681

ОБЯВЛЕНИЕ  № 681/30.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 30.11.2015г., в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол във връзка с процедура по обявяване на Решение на комисия по чл. 210      от ЗУТ, назначена със заповед № РД-06-1734/13.10.2015г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград, за определяне размера на обезщетението във…

обявление №667

ОБЯВЛЕНИЕ  № 667/26.11.2015г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 26.11.2015г., в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол във връзка с процедура по обявяване на Решение на комисия по чл. 210      от ЗУТ, назначена със заповед № РД-06-1734/13.10.2015г. на ВрИД Кмет на Община Димитровград, за определяне размера на обезщетението във…

ОБЯВЛЕНИЕ №660

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 660/24.11.2015год.                                                        …

заповед №РД-06-1949

З А П О В Е Д № РД-06-1949 Димитровград .23.11.2015г. В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-4536/17.11.2015г. от Тончо Грозев Вълчев,собственик по нот.акт №187/1999г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ІV-571 в кв.65 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. , с искане за допущане    изработването на проект за…

заповед №РД-06-1948

З А П О В Е Д   № РД-06-1948   Димитровград .23.11.2015г.   В Община Димитровград е постъпило заявление рег.инд.УТКР-29-4573/19.11.2015г. от Алтъна Колева Андонова ,собственик на сграда с отстъпено право на строеж в общински имот с идентификатор 21052.1019.200 по кадастралната карта на Димитровград,представляващ част от  УПИ ХVІ-200,отреден „За обществено…

заповед №РД-06-1901

З А П О В Е Д   № РД-06-1901   Димитровград .10.11.2015г.   В Община Димитровград е постъпило заявление рег.инд.УТКР-29-4425/09.11.2015г. от Иван Георгиев Колев,съсобственик по нот акт 11/1982г. на урегулиран поземлен имот  УПИ І-370 в кв.48 по плана на с.Върбица,одобрен със заповед №937/1989г.,  с искане за  допущане изработване на…